Пчеларски календар

Януари
Състояние на пчелните семейства
През януари продължава полуактивното състояние на пчелните семйства в зимното кълбо.
Работа на пчеларя
През януари пчеларят продължава да следи да не се нарушава спокойното зимуване на пчелните семйства. Контролира състоянието им, като ги прослушва, а при нужда подхранва гладните, за да не загинат.
Февруари
Състояние на пчелните семейства
Нормално явление е майките през февруари да започнат да снасят и по това време вече да има 2-3 пити разновъзрастно пило и дори новоизлюпени млади пчели. Около появилото се пило пчелите поддържат вече постоянна температура 34-36°C.
Работа на пчеларя
Той трябва по-често да навестява пчелина , особено при слънчево време. По облитането и прослушването на пчелните семейства съди за тяхното състояние. Използва възможноста през топлите часове когато температурата е над 12 °C да извърши първия пролетен преглед.
Март
Състояние на пчелните семейства
Макар че понякога пчелите са на кълбо, активността на пчелните семейства все повече се усилва. Пилото в добрите семейства е на 3-4 пити. Старите пчели все повече излитат за пренасяне на нектар, прашец и вода, а младите извършват първите си дружни облитания в слънчевите обедни часове. Мишите предпазители се отстраняват, тъй като пчелите вече са в движение и мишките се боят от ужилване.
Работа на пчеларя
Семействата се осигуряват с храна , а по късно със сироп, приготвен с белтъчна храна. Гнездата се стесняват и се затоплят. Поилката в пчелина редовно се зарежда с вода - по възможност затоплена. Следи се за болести - нозаметоза, паратиф, които започват да се проявяват в края на зимата и началото на пролетта.
Април
Състояние на пчелните семейства
Пчелното кълбо вече е разпуснато и яйцеснасянето и развитието на семействата върви с най-усилен темп. Площите. Условията са благоприятни за восъкоотделяне, което се вижда по удължаването и побеляването на стените на килийките в горната част на питите, където пчелите образуват широки венци с пресен нектар около пилото.
Работа на пчеларя
Април е един от месеците, през които трудът на пчеларя е най-интензивен. Полагат се грижи за безпрепятствено развитие на пчелните семейства, като гнездата според нуждата се разширяват, което трябва да става внимателно, тъй като настъпват възвратни застудявания и пилото може да се простуди и да заболее от европейски гнилец. Разпечатва се старият мед по питите и пчелите се подхранват подбудително със захарен сироп, в който се прибавя белтъчна храна, ако няма достатъчно прашец.
Май
Състояние на пчелните семейства
Продължава усиленото снасяне на майката и развитието на пчелните семейства. Майките снасят по 1500 - 2000 и дори повече яйца на денонощие. Пчелите усилено произвеждат восък и градят пити и "далаци" на строителната рамка. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевият инстинкт и семействата, които са в кошер с по-малък обем, се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.
Работа на пчеларя
Той трябва постоянно да бъде на пчелина. Доразширяват се гнездата с восъчни основи и редовно се изрязват изградените и запечатани "далаци" на строителните рамки. Вземат се мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние, като се поставят корпуси или магазини. Семейстава небива да се безпокоят с излишни прегледи. Събирането на нектар и прашец се следи по изменението на масата на контролния кошер.
Юни
Състояние на пчелните семейства
Те са в пълното си развитие и готови да използват главната паша. През юни обаче се проявява най-често роевият инстинкт.
Работа на пчеларя
Пред настъпващия медосборен период пчеларят трябва да направи преглед на пчелните семейства и да им постава магазини и корпуси, ако това не е сторено до тогава.
Юли
Състояние на пчелните семейства
През юли яйценосната дейност на майката започва да намалява. Инстинктът за запазване съществуването на вида чрез осигуряване на необходимите хранителни запаси и тяхното най-целесъобразно изразходване подсказва на пчелите да не отглеждат голямо количество пило, тъй като пашата вече приключва.
Търтеевото пило намалява и майката преустановява снасянето на неоплодени яйца. Пчелите дори започват да изгонват търтеите, защото роевият инстинкт вече е преминал. Те почти не градят восъчни основи, ното работят на строителната рамка.
Работа на пчеларя
Щом пашата е към своя край трябва да се свалят магазините и корпусите и питите да се изцентрофугират.
Ако някои стари майки не са сменени, те трябва да се сменят сега. Дъната на кошерите се вдигат. След главната паша пчеларят прави преглед, за да се осведоми за състоянието на пчелните семейства и за техните нужди. Третира се срещу вароатозата, вирусния паралич аскосферозата.
Август
Състояние на пчелните семейства
Пилото е намаляло на 4-5-6 пити. Пчелите пренасят мед от крайните пити на средните, за да бъде той по-близо до пчелното кълбо през зимата. Търтеите вече са почти окончателно изгонени от кошера. Кражбата е често явление про отваряне на кошера през деня. Пчелните семейства усилват охрната на входа, където често се наблюдава борба с пчели крадци или оси.
Работа на пчеларя
Пчеларя трябва да вземе мерки както за есенното развитие на семействата, така и за запасяването им с храна. Ако няма паша трябва своевременно да се започне подхранване както подбудително за отглеждане на млади пчели за зимуване, така и след това за запасяване с храна за зимата.
Септември
Състояние на пчелните семейства
Подбуждани от късната паша или от подхранването, майките усилено снасят яйца, като пилото се развива на 4-5 пити. Това есенно пило е много ценно, защото излюпените от него млади пчели ще заместят постепенно измиращите до зазимяването стари пчели.
Работа на пчеларя
Той трябва да провери качеството на меда в гнездата и ако има манов или гроздов мед, да извади тези пити и да даде пити с нектарен мед или да подхрани пчелните семейства. Подхранването трябва да се извърши рано, за да могат семействата да развият повече пило през есента. Преди подхранването за запасяване гнездата се стесняват на тези пити, на които семейството ще зимува, за да се концентрира храната на тях.
Октомври
Състояние на пчелните семейства
Последното пило вече се излюпва. Майките са прекратили яйцеснасянето. Пчелите подготвят гнездото за зимуване, като прибират меда по-навътре в празните килийки, освободени от пилото.
Работа на пчеларя
Сега трябва да се извърши последното есенно третиране на пчелните семейства срещу вароатозата. Зазимяването не трябва да става по късно от края на октомври. На входовете на кошерите се поставят мишепредпазителите. Осигурява се спокойно зимуване на пчелните семейства.
Ноември
Състояние на пчелните семейства
В природата вече се чувства полъхът на наближаващата зима. Временните затопляния през някои дни се използуват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. При силните семейства зимното кълбо се образува, щом температурата на външния спадне под 8, при средните около 10, а при слабите семейства - още при 13 °C. Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътно струпване на пчелите им осигурява най-икономичното и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятните зимни условия в продължение на 4-5 месеца.
Работа на пчеларя
Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да положи последните грижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата.Пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември. Преглеждат се покривите на кошерите да са добре затворени, като в месности със силни ветрове върху тях се поставят тежести. През ноември трябва да се почисти и подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват и се претопяват.
Декември
Състояние на пчелните семейства
През първат половина на зимата, докато още не се е появило пило, пчелното семейство се намира в относителен покой, събрано на кълбо. В средата на кълбото температурата е 30 - 32°C, дори до 36 °C, а в останалата част е около 21 - 22 °C, като в някои случаи спада до 10,7 °C, а в кората на кълбото дори до 6 - 10 °C
Работа на пчеларя
След като правилно е зазимил пчелните семейства и е взел всички необходими мерки за тяхното благополучно зимуване, пчеларят трябва от време на време да навестява пчелина, за да отстрани някои евентуални нередности. Сериозна опасност за живота на пчелите са тяхното обезпокояване и разтройването на кълбото от сътресение, причинено от животни, хора, превозни средства, от мишки в гнездото, от ниски клони на дървета и др.